Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Ocelot Solutions te 2215 BE, Voorhout, Kervelhof 38, Kamer van Koophandel NL220371830B01 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Ocelot IT Solutions alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 1 Offerte en aanvaarding

Ocelot Solutions stelt een offerte op waarin Ocelot Solutions aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Ocelot Solutions aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

In het algemeen omvatten de Diensten het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Ocelot IT Solutions kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Ocelot IT Solutions daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Ocelot IT Solutions. De offerte is direct door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment dat de offerte is verzonden. 

Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Ocelot IT Solutions werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Ocelot Solutions verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Ocelot Solutions zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

 

Artikel 2 Levering van de Diensten

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Ocelot Solutions uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ocelot Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Ocelot Solutions worden verstrekt.

Opdrachtgever zal Ocelot Solutions toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Ocelot Solutions redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

 

Ocelot Solutions garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Ocelot Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ocelot Solutions is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

Ocelot Solutions is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Tenzij anders overeengekomen is Ocelot Solutions geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Ocelot Solutions deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.

Ocelot Solutions heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Ocelot Solutions niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
Ocelot Solutions zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen 5 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte.

 

Artikel 3 Ontwikkeling van werken

Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Ocelot Solutions, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

Het is Ocelot Solutions toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Ocelot Solutions open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Ocelot Solutions maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Ocelot Solutions Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Oplevering en aanvaarding

Ocelot Solutions zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Ocelot IT Solutions zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Ocelot IT Solutions doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Ocelot IT Solutions een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Ocelot IT Solutions gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Ocelot IT Solutions het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

 

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Ocelot IT Solutions of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare

en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5000 per inbreukmakende handeling betalen aan Ocelot IT Solutions. Dit doet niets af aan het recht van Ocelot IT Solutions om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt. Ocelot IT Solutions zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHPcode) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 

Artikel 6 Prijzen en betaling

Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Opdrachtgever is 30 % verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het werk verricht is. Aanbetalingen zijn verschuldigd zodra Ocelot IT Solutions meldt dat het werk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indien elders in deze algemene voorwaarden vermeld is.

Ocelot IT Solutions zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen Ocelot IT Solutions een factuur, zowel elektronisch als per post sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Ocelot IT Solutions te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Ocelot IT Solutions de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Ocelot IT Solutions blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Ocelot IT Solutions in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 7 Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Ocelot IT Solutions zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Ocelot IT Solutions mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Ocelot IT Solutions is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van Ocelot IT Solutions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Ocelot IT Solutions is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ocelot IT Solutions.

De aansprakelijkheid van Ocelot IT Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Ocelot IT Solutions direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Ocelot IT Solutions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ocelot IT Solutions in staat is adequaat te reageren.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Ocelot IT Solutions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Ocelot IT Solutions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 9 Duur en opzegging

De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.
De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Ocelot IT Solutions gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Ocelot IT Solutions is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 10 Wijzigingen in overeenkomst

Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Ocelot IT Solutions echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 1 maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Ocelot IT Solutions overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Ocelot IT Solutions zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Ocelot IT Solutions bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen. Ocelot IT Solutions mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Ocelot IT Solutions gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen. De door Ocelot IT Solutions ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Ocelot IT Solutions steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

 

Disclaimer

Ocelot Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor systeemuitvaltijd, crashes of gegevensverlies.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige voorspelde schatting van de winst die een klant zou hebben behaald als zijn site functioneerde. Bepaalde diensten geleverd door Ocelot Solutions worden doorverkocht. Bepaalde apparatuur, routing, software en programmering die door Ocelot Solutions worden gebruikt, zijn dus niet rechtstreeks eigendom van of geschreven door Ocelot Solutions. Bovendien neemt Ocelot Solutions geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van accounts van onze klanten. Als bepaalde voorwaarden niet worden gevolgd, wordt het betreffende account automatisch gedeactiveerd.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen om welke reden dan ook zonder restitutie te verwijderen, zoals Ocelot Solutions geschikt acht. BOVENDIEN behoudt Ocelot Solutions zich het recht voor om een of alle bovenstaande Beleidslijnen, Richtlijnen en Vrijwaring zonder kennisgeving te wijzigen.

Wat klanten vinden van Ocelot Solutions

" Ik wil graag een grote dank aan Nick geven die mij uit een vervelende situatie heeft geholpen. Hij was een geweldige steun. Goed gedaan. "

Zeer nuttig en behulpzaam

" Eerste klas bedrijf dat een eersteklas service geeft! Wat kan ik nog meer zeggen? "

Ik zou bij niemand anders hosten!

" Top bedrijf! Onze klanten maken 24/7 gebruik van ons portal het is daarom belangrijk dat onze up-time hoog is. Storingen worden dan ook altijd direct in behandeling genomen en zijn meestal met een paar uur opgelost. Dit bedrijf denkt en groeit door de flexibiliteit gemakkelijk mee met uw bedrijf. Zeker… "

Top bedrijf!

Wij helpen jou graag

Handleidingen

Hulp nodig? Op onze Helpdesk vind je stap-voor-stap-handleidingen.

Vraag & antwoord

Op veel vragen vind je zelf online het antwoord. Dat is wel zo makkelijk.

Contact opnemen

Krijg direct een antwoord via telefoon of email.